domingo, 27 de julho de 2014

sábado, 26 de julho de 2014

H. H. IN DHAGPO KAGYU LING

༧སྐྱབ་མགོན་ས་སྐྱའི་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ༧རྒྱལ་བ་ཞྭ་དམར་པའི་འདས་མཆོད་དགོངས་རྫོགས་འབུལ་བཞིན་པ།

 
༧སྐྱབ་མགོན་ས་སྐྱའི་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ༧རྒྱལ་བ་ཞྭ་དམར་པའི་འདས་མཆོད་དགོངས་རྫོགས་འབུལ་བཞིན་པ།

quarta-feira, 23 de julho de 2014

TEXTOS TRADUZIDOS
TEXTOS TRADUZIDOS

LEIA AQUI

sexta-feira, 18 de julho de 2014

segunda-feira, 7 de julho de 2014

quarta-feira, 2 de julho de 2014

VAJRADHARA DHAMPA RINPOCHE (Zhenphen Nyingpo)


VAJRADHARA DHAMPA RINPOCHE, GURU DE S. S. SAKYA TRIZIN